کانال تلگرام بی سی مووی

باکس آفیس

 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$8.6M
 • فروش کل $70M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$8M
 • فروش کل $8.7M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$6.3M
 • فروش کل $26M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$4.8M
 • فروش کل $82M
 • هفته اکران 10
 • فروش اخرهفته$3.2M
 • فروش کل $631M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $24M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $2.6M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$2.4M
 • فروش کل $3M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$1.8M
 • فروش کل $70M
 • هفته اکران 10
 • فروش اخرهفته$1.6M
 • فروش کل $321M